2012
‘¯ àâ ª¨ ¤ -2012
£à㯯  2
20120218 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:4 [0-0] Funkysouls.com [Ÿ™…]
20120225 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:3 [0-0] SaSiSa [Ÿ™…, Keeper, ˜ ¬ ­-2]
20120303 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:2 [0-0] VOON.RU [Ÿ™…, FC Temernick, Œ¨âï, ˜ ¬ ­, Š¨à¯¨ç]
20120317 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:3 [0-0] VFLP.RU [Ÿ™…, FC Temernick, Œ¨âï, Keeper, sergabd]
20120325 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] FC Noroc [Keeper, Jammer]
”ˆ€‹
20120331 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:4 [0-0] Best football & partizans [Total Vacuum, Jammer, Chegem, ˜ ¬ ­]
20120407 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:2 [0-0] Kanonir.com [Total Vacuum, FC Temernick-2, sergabd, tagert]
20120411 2000 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:4 [0-0] VOON.RU [FC Temernick, Total Vacuum, Keeper]
20120414 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:1 [0-0] Šˆ [FC Temernick, Œ¨âï, sergabd, ˜ ¬ ­-2]
20120421 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:4 [0-0] €”Š-Šã§¡ áá [FC Temernick, Chegem]
20120428 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:2 [0-0] Š‘ •¨¬¨ª [Ÿ™…, Total Vacuum, FC Temernick-2, tagert, Keeper]
20120502 1830 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:4 [0-0] €‘ ®£®­ï [FC Temernick, Keeper, Š¨à¯¨ç]
20120505 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:1 [0-0] Š‘ ’®à¯¥¤® [Ÿ™…, FC Temernick, Total Vacuum, ˜ ¬ ­-2, sergabd]
20120513 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 7:2 [0-0] ‚”‹ ŠŠ [Œ¨âï-2, Š¨à¯¨ç-2, Jammer, Keeper, Total Vacuum]
””-2012/2013
ƒà㯯  E
20120929 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:6 [0-0] VOON.RU
20121029 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] Š‹” • à쪮¢ [FC Temernick, Keeper, Total Vacuum, Œ¨âï]
20121029 1900 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:3 [0-0] Shmel United [Total Vacuum, sergabd, Œ¨âï, tagert-2]
20121029 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:2 [0-0] CHILE PEPPERS [FC Temernick, Total Vacuum, sergabd]
20121029 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] EXE [FC Temernick, Š¨à¯¨ç]
20121129 1900 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:3 [0-0] EXE [Œ¨âï]
20121129 2300 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:3 [0-0] VOON.RU [sergabd]
20121129 1800 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] Shmel United [sergabd, tagert]
2013
‘¯ àâ ª¨ ¤ -2013
£à㯯  C
20130202 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 10:0 [0-0] Funkysouls.com [Ÿ™…-2, FC Temernick, Total Vacuum-2, ®¬¨ç-2, Œ¨âï, Chegem-2]
20130209 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:3 [0-0] Š‹” • à쪮¢ [Ÿ™…, FC Temernick, Keeper-2]
20130216 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:1 [0-0] Vip-Wap [Ÿ™…, ®¬¨ç, Chegem-2, ˜ ¬ ­]
20130223 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:5 [0-0] à®ä¥áᨮ­ «ë ¯à®£­®§  [FC Temernick, Keeper, ˜ ¬ ­]
20130309 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:6 [0-0] CHILE PEPPERS
20130316 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:6 [0-0] Š” €àᥭ « [FC Temernick, Total Vacuum]
20130322 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:4 [0-0] Š‘ ’®à¯¥¤® [tagert, Keeper]
Šã¡®ª ‘¯ àâ ª¨ ¤ë-2013
1/32
20130223 1501 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:3 [0-0] Russian Roulette [Ÿ™…, FC Temernick, Total Vacuum, Keeper]
1/16
20130309 1501 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:5 [0-0] FC Noroc [Jammer, tagert]
””-2013/2014
ƒà㯯  A
20130928 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:2 [0-0] Œ¥£ á¯®àâ [FC Temernick, sergabd]
20131005 1800 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] Russian Roulette [Ÿ™…, Œ¨âï]
20131011 1900 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:2 [0-0] VOON.RU [Keeper, Total Vacuum]
20131019 2000 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:2 [0-0] Š” €àᥭ « [Ÿ™…, Jammer, Œ¨âï]
20131026 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:2 [0-0] KUBAN [Ÿ™…, FC Temernick, Œ¨âï, ®¬¨ç]
ƒà㯯  K
20131107 2100 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:4 [0-0] Œ¥£ á¯®àâ [FC Temernick, Jammer]
20131109 2100 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:4 [0-0] 7-40 [Total Vacuum, Jammer]
20131123 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:3 [0-0] EXE [FC Temernick, Total Vacuum, ®¬¨ç]
20131130 1800 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] PrimeGang [FC Temernick, Keeper, Total Vacuum, Ÿ™…]
20131207 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] Kanonir.com [Œ¨âï, sergabd, Total Vacuum-2]
2014
‘¯ àâ ª¨ ¤ -2014
£à㯯  1
20140118 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:5 [0-0] Š‘ •¨¬¨ª [Ÿ™…-2, FC Temernick-2]
20140125 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:3 [0-0] Šˆ [Total Vacuum]
20140201 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 8:2 [0-0] LiveResult.ru [Ÿ™…, FC Temernick, Œ¨âï, ˜ ¬ ­, tagert, Total Vacuum, ®¬¨ç-2]
20140208 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:1 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [Total Vacuum, Ÿ™…, antiginer]
20140215 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:4 [0-0] Vip-Wap [SS, Jammer]
‹¨£  ’®à¯¥¤®-2014
ƒà㯯  ãâãà« ª¨­ 
20140118 1645 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:2 [0-0] Football.by [Ÿ™…, Keeper]
20140125 1830 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:2 [0-0] Š‘ ’®à¯¥¤® [FC Temernick, Chegem, antiginer]
20140201 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:4 [0-0] Ž‹” Ž¤¥áá  [Ÿ™…]
20140207 2330 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:2 [0-0] Š‘ ’®à¯¥¤® [FC Temernick, Total Vacuum, antiginer, SS]
20140215 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:1 [0-0] Football.by [Ÿ™…, Total Vacuum, sergabd]
20140222 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 10:0 [0-0] Ž‹” Ž¤¥áá  [Ÿ™…, FC Temernick, SS, Destroyer-4, Œ¨âï-2, Keeper]
ƒà㯯  ®­®¬ à¥¢ 
20140301 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:4 [0-0] PrimeGang [antiginer]
20140308 1800 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:1 [0-0] Š” €àᥭ « [FC Temernick, ®¬¨ç, Œ¨âï]
20140315 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:0 [0-0] EXE [®¬¨ç, Total Vacuum, Ÿ™…, antiginer, Destroyer-2]
„¨¢¨§¨®­ žà¨ï ’¨èª®¢ 
20140322 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:2 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [tagert, SS, Ÿ™…]
20140329 2100 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:3 [0-0] KUBAN [tagert]
20140405 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:1 [0-0] PRED.SU [Keeper, Total Vacuum]
20140412 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:1 [0-0] Š” Mont Blanc [Ÿ™…, FC Temernick, Chegem]
20140419 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:3 [0-0] SEclub [antiginer, Total Vacuum, Keeper]
20140426 1545 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:3 [0-0] Šˆ [Chegem]
20140503 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:0 [0-0] FC Noroc [®¬¨ç, Ÿ™…, Keeper, Chegem]
20140510 1300 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:0 [0-0] Ž‹” Ž¤¥áá  [Total Vacuum-2, SS-2, FC Temernick-2, sergabd-2, antiginer-2, Keeper]
Šã¡®ª ‘¯ àâ ª¨ ¤ë-2014
1/32
20140308 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:1 [0-0] Red Anfield [Ÿ™…, FC Temernick, Keeper, antiginer-2, Alex Faust]
1/16
20140315 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:2 [0-0] Š‹” • à쪮¢ [Ÿ™…-2, antiginer, Chegem]
1/8
20140322 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:1 [0-0] Kanonir.com [Ÿ™…, Total Vacuum, Chegem, antiginer, SS-2]
1/4
20140329 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:2 [0-0] SaSiSa [®¬¨ç, Jammer, Alex Faust, SS, Chegem, Keeper]
1/2
20140412 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:3 [0-0] FPprognz.com [SS]
Šã¡®ª ‹¨£¨-2014
1/16
20140315 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] Š‘ •¨¬¨ª [SS, sergabd-2, Œ¨âï]
20140322 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:3 [0-0] Š‘ •¨¬¨ª
1/8
20140329 2100 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:2 [0-0] GreenMile [antiginer]
20140405 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:1 [0-0] GreenMile [Chegem, Œ¨âï, Alex Faust]
1/4
20140412 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:1 [0-0] hettrick.ru [Destroyer, sergabd]
20140419 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:1 [0-0] hettrick.ru [Total Vacuum, Keeper]
1/2
20140426 1545 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:1 [0-0] FC Noroc [Keeper, ®¬¨ç]
20140503 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:2 [0-0] FC Noroc [®¬¨ç, Ÿ™…-2, Keeper, Chegem]
”¨­ «
20140510 1300 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:2 [0-0] VOON.RU [SS, antiginer]
20140515 1800 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:1 [0-0] VOON.RU [SS, ®¬¨ç]
Profi Open-2014/15
ƒà㯯  A
20140913 1545 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:3 [0-0] TotalZone.ru [Ÿ™…, ®¬¨ç, ˜ ¬ ­]
20140920 1545 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 7:1 [0-0] Œ¥£ á¯®àâ [FC Temernick-2, Keeper-2, antiginer-2, Total Vacuum]
20140927 1830 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:5 [0-0] †¥¬ç㦨­  Šã§¡ áá  [antiginer, ˜ ¬ ­]
20141004 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:5 [0-0] Šˆ [Œ¨âï, antiginer-2, Ÿ™…]
20141004 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:5 [0-0] liga1.ru [FC Temernick-2, Keeper, ®¬¨ç-2, antiginer]
20141025 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 7:3 [0-0] €” Œ¥â¥®à¨â [Ÿ™…, Keeper, antiginer-2, Total Vacuum-2, Œ¨âï]
20141101 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:3 [0-0] ŒŠ‘ €«ìï­á [antiginer, SS, ˜ ¬ ­-2, Keeper, FC Temernick]
20141108 1545 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:0 [0-0] bot [FC Temernick, Keeper, antiginer, Total Vacuum, ®¬¨ç, Ÿ™…-2]
20141122 1415 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:8 [0-0] 7-40 [Destroyer, Keeper, FC Temernick, ˜ ¬ ­]
1/8 䨭 « 
20141129 1330 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 10:1 [0-0] EXE [Ÿ™…, ®¬¨ç-2, Total Vacuum-3, Œ¨âï-2, Keeper-2]
1/4 䨭 « 
20141206 1645 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:3 [0-0] à®ä¥áᨮ­ «ë ¯à®£­®§  [antiginer-2, Total Vacuum]
§  5-8 ¬¥áâ 
20141213 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:5 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [Keeper, antiginer, Œ¨âï, ˜ ¬ ­-2]
§  7 ¬¥áâ®
20141220 1430 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:6 [0-0] liga1.ru [FC Temernick-3, Keeper-2, ˜ ¬ ­]
””-2014/2015
ƒà㯯  C
20140920 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:3 [0-0] Funkysouls.com
20140927 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:1 [0-0] 7-40 [®¬¨ç]
20141004 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:4 [0-0] ŒŠ‘ €«ìï­á [antiginer]
20141012 2200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:3 [0-0] Onedivision [Ÿ™…, FC Temernick, Total Vacuum]
20141018 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:4 [0-0] KFP.RU [FC Temernick]
20141025 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] Š‘ ”¥­¨ªá [Ÿ™…, FC Temernick, Total Vacuum, ˜ ¬ ­]
20141101 1300 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:4 [0-0] €‘ ®£®­ï
2015
‘ã¯¥à ªã¡®ª-2015
”¨­ «
20150110 1545 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:3 [0-0] FC Noroc [antiginer, FC Temernick, Total Vacuum]
20150302 2245 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:0 [0-0] FC Noroc [Œ¨âï, Keeper, Ÿ™…]
‹¨£  ’®à¯¥¤®-2015
Žâ¡®à®ç­ë© íâ ¯
20150117 1800 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:1 [0-0] Red Anfield [®¬¨ç, FC Temernick, Œ¨âï]
20150124 1900 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] Red Anfield [Œ¨âï, Ÿ™…]
„¨¢¨§¨®­ ‚ «¥à¨ï ‘¥¬ñ­®¢ 
20150131 1545 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:2 [0-0] Š” €àᥭ « [®¬¨ç, antiginer, Total Vacuum]
20150207 1545 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:1 [0-0] Mobisports [®¬¨ç, FC Temernick, Ÿ™…]
20150214 1545 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] SFP [Œ¨âï, SS]
20150217 2245 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:2 [0-0] Šˆ [Keeper, Š¨à¯¨ç]
20150221 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:6 [0-0] FC Noroc
20150224 2245 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] PrimeGang [Š¨à¯¨ç, Total Vacuum, ®¬¨ç, antiginer]
20150228 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:1 [0-0] liga1.ru [Total Vacuum]
20150307 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:4 [0-0] †¥¬ç㦨­  Šã§¡ áá  [®¬¨ç, Total Vacuum]
20150314 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] Œ¥£ á¯®àâ [antiginer, Total Vacuum, FC Temernick, Ÿ™…]
20150321 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:3 [0-0] KFP.RU [FC Temernick, Total Vacuum, ®¬¨ç]
20150327 2245 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:3 [0-0] SEclub
20150404 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 7:0 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [sergabd, ®¬¨ç-2, Keeper, Total Vacuum, antiginer, FC Temernick]
20150411 1630 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:2 [0-0] FPprognz.com [FC Temernick, ®¬¨ç, Keeper]
20150418 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:2 [0-0] Ž‹” Ž¤¥áá  [FC Temernick, ®¬¨ç]
20150425 1300 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:3 [0-0] Onedivision [FC Temernick]
20150502 1330 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:3 [0-0] ‘¯ àâ ­æë IT [Š¨à¯¨ç]
20150509 1630 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:3 [0-0] NeXT [Ÿ™…]
20150516 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] à®ä¥áᨮ­ «ë ¯à®£­®§  [FC Temernick, ®¬¨ç]
20150523 1300 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:0 [0-0] GreenMile [Keeper, FC Temernick, antiginer, ®¬¨ç, Ÿ™…]
ªá¯¥à⠋¨£  N1
ƒà㯯  5
20150124 1901 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:8 [0-0] SEclub [FC Temernick]
20150131 1546 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 8:1 [0-0] KFP.RU [Keeper, ˜ ¬ ­, SS, Ÿ™…-2, Keeper, FC Temernick, antiginer]
20150207 1546 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:7 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [Ÿ™…, Total Vacuum, antiginer, ®¬¨ç]
20150214 1436 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:6 [0-0] SEclub [Œ¨âï, Total Vacuum, Keeper]
20150221 1731 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:4 [0-0] KFP.RU [Total Vacuum, ˜ ¬ ­, Keeper, FC Temernick, ®¬¨ç]
20150228 1731 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:5 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [sergabd, Š¨à¯¨ç]
””-2015/2016
ƒà㯯  B
20150912 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:2 [0-0] SportGiant.net [Keeper, antiginer, SS]
20150919 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:3 [0-0] Š” €àᥭ « [Ÿ™…, antiginer, Œ¨âï]
20150926 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:2 [0-0] Š‹”-Œ¨­áª
20151003 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:3 [0-0] €”Š-Šã§¡ áá [Ÿ™…, Keeper, Total Vacuum]
20151008 2100 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:0 [0-0] SEclub [Ÿ™…, Keeper, SS, Š¨à¯¨ç]
20151017 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:7 [0-0] Šˆ [Š¨à¯¨ç]
20151024 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:4 [0-0] Onedivision
20151031 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:4 [0-0] ‘¯ àâ ­æë IT [Keeper, antiginer]
20151107 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] Football.by [Š¨à¯¨ç, Keeper]
Profi Open-2015
ƒà㯯  3
20150912 1401 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:7 [0-0] VOON.RU [Š¨à¯¨ç]
20150919 1900 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:3 [0-0] SEclub
20150926 1900 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:3 [0-0] PRED.SU [Total Vacuum, FC Temernick, antiginer, Keeper]
20151003 1930 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:4 [0-0] EXE [FC Temernick, ®¬¨ç-2, Ÿ™…]
20151017 1900 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:7 [0-0] Ž‹” Ž¤¥áá  [Ÿ™…, antiginer, sergabd]
20151024 1930 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:2 [0-0] SportGiant.net [Ÿ™…, ®¬¨ç-2, Total Vacuum, ˜ ¬ ­-2]
20151031 2000 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:7 [0-0] liga1.ru [antiginer, ®¬¨ç, Œ¨âï-2]
Pred¢¨¤¥­¨¥ 2015/2016
ƒà㯯  2
20151031 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:3 [0-0] €‘ ®£®­ï [Š¨à¯¨ç]
20151107 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:0 [0-0] PrimeGang [Keeper, Jammer, ®¬¨ç, FC Temernick]
20151121 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:2 [0-0] VOON.RU [Keeper]
20151128 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:0 [0-0] Funkysouls.com [Š¨à¯¨ç]
20151205 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:2 [0-0] SportGiant.net [sergabd]
20151212 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:2 [0-0] †¥¬ç㦨­  Šã§¡ áá  [sergabd]
20151219 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:0 [0-0] ”‹ ‘㯥૨£  [SS]
§  17-24 ¬¥áâ 
20160116 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:1 [0-0] Football.by [Jammer]
§  21-24 ¬¥áâ 
20160123 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:3 [0-0] liga1.ru
§  23-24 ¬¥áâ 
20160130 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:2 [0-0] Red Anfield [sergabd, ®¬¨ç]
‹¨£  ’®à¯¥¤®-2015/2016
ƒà㯯  ƒ¥­­ ¤¨ï ˜¯ «¨ª®¢ 
20151121 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:0 [0-0] Ž‹” Ž¤¥áá  [®¬¨ç, antiginer, FC Temernick]
20151128 1800 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] KUBAN [®¬¨ç, FC Temernick]
20151205 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:4 [0-0] Shmel United [®¬¨ç, SS]
20151208 2245 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 8:0 [0-0] ”‘ Sportwin [Š¨à¯¨ç, FC Temernick, Keeper, ®¬¨ç-2, antiginer, Total Vacuum-2]
20151212 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:1 [0-0] Š‘ •¨¬¨ª [Total Vacuum, antiginer, Keeper-2, SS]
„¨¢¨§¨®­ €àª ¤¨ï €àª ­®¢ 
20160130 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:2 [0-0] NeXT [FC Temernick]
20160206 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:2 [0-0] EXE [antiginer, FC Temernick, Total Vacuum, Keeper-2]
20160213 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:1 [0-0] KUBAN [antiginer, Keeper-2, FC Temernick, ®¬¨ç, Ÿ™…]
20160220 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:2 [0-0] Red Anfield [Keeper, Total Vacuum-2, FC Temernick]
20160227 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [antiginer, SS]
20160305 1545 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] Š” Mont Blanc [sergabd, Keeper-2, Ÿ™…]
20160312 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:1 [0-0] SEclub [antiginer]
20160319 1545 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:2 [0-0] PrimeGang [®¬¨ç, antiginer]
20160402 1630 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:1 [0-0] Š” €àᥭ « [®¬¨ç, Total Vacuum, Ÿ™…-2, antiginer]
„¨¢¨§¨®­ ‚ «¥à¨ï ‘¥¬ñ­®¢ 
20160409 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:4 [0-0] €”Š-Šã§¡ áá
20160416 1430 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] €‘ ®£®­ï [antiginer, ®¬¨ç, SS, FC Temernick]
20160423 1800 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:1 [0-0] Šˆ [SS, FC Temernick, Total Vacuum]
20160430 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:1 [0-0] Shmel United [SS, FC Temernick, Keeper]
2016
‘¯ àâ ª¨ ¤ -2016
ƒà㯯  E
20160116 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:2 [0-0] Ž‹” Ž¤¥áá  [Keeper, Total Vacuum-2, FC Temernick]
20160123 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:9 [0-0] ‘¯ àâ ­æë IT
20160130 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] SFP [Ÿ™…, antiginer]
20160206 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:3 [0-0] Šˆ [FC Temernick, Keeper, SS, Ÿ™…]
20160213 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:3 [0-0] KFP.RU [FC Temernick, Keeper, antiginer, Ÿ™…]
ƒà㯯  B
20160220 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 10:4 [0-0] Œ¨« ­ [Total Vacuum-2, ®¬¨ç-3, Keeper, FC Temernick-3, Ÿ™…]
20160227 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:2 [0-0] LiveResult.ru [FC Temernick, Œ¨âï, SS, Š¨à¯¨ç]
20160305 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:5 [0-0] RED ARMY [Œ¨âï]
20160312 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:4 [0-0] SEclub [SS, antiginer, ®¬¨ç]
20160319 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:2 [0-0] FCSMFORUM.RU [Keeper, ®¬¨ç, Total Vacuum, FC Temernick, SS]
ªá¯¥àâ-‹¨£  N2
ƒà㯯  2
20160206 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:4 [0-0] Š‘ ’®à¯¥¤® [antiginer, Keeper, ®¬¨ç, Ÿ™…]
20160213 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:3 [0-0] VOON.RU [FC Temernick, Total Vacuum, antiginer, Total Vacuum, Ÿ™…]
20160220 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 12:2 [0-0] liga1.ru [FC Temernick-2, Keeper, Total Vacuum, ®¬¨ç-3, Ÿ™…, FC Temernick, Š¨à¯¨ç, ®¬¨ç, Total Vacuum]
20160227 1800 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:7 [0-0] GreenMile [sergabd, ®¬¨ç-2]
20160305 1545 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:3 [0-0] Red Anfield [SS, ®¬¨ç, Keeper]
ƒà㯯  9
20160312 1730 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:4 [0-0] VOON.RU [FC Temernick, Keeper, ®¬¨ç, ®¬¨ç, antiginer]
20160319 1430 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:7 [0-0] —”„ [Total Vacuum]
20160402 1630 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:0 [0-0] à®ä¥áᨮ­ «ë ¯à®£­®§  [Keeper, SS, Total Vacuum, ®¬¨ç, Ÿ™…, Keeper]
20160409 1630 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:2 [0-0] †¥¬ç㦨­  Šã§¡ áá  [FC Temernick, sergabd, SS, Total Vacuum, ®¬¨ç, -AD-]
20160416 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 10:1 [0-0] Football.by [FC Temernick-2, Keeper, SS, Total Vacuum, Š¨à¯¨ç, ®¬¨ç, FC Temernick, SS, Š¨à¯¨ç]
”¨­ «
20160423 1430 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 10:1 [0-0] €”Š-Šã§¡ áá [Keeper, SS-2, Total Vacuum, ®¬¨ç, sergabd, Total Vacuum-2, FC Temernick, Keeper]
20160426 2130 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 9:2 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [FC Temernick, Total Vacuum, Keeper, FC Temernick, SS, -AD-, Š¨à¯¨ç, Keeper, Total Vacuum]
20160430 1900 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:6 [0-0] FPprognz.com [Ÿ™…, Keeper, -AD-, antiginer]
20160507 1630 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:6 [0-0] ‘¯ àâ ­æë IT [Keeper, ®¬¨ç, antiginer]
20160514 1630 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:3 [0-0] à®ä¥áᨮ­ «ë ¯à®£­®§  [sergabd]
Profi Open 2016
ƒà㯯  3
20160827 1430 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:6 [0-0] Kanonir.com [Keeper, antiginer]
20160904 1800 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:2 [0-0] Š‘ ’®à¯¥¤® [Keeper, SS, Š¨à¯¨ç, Ÿ™…-2]
20160910 1330 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] €‘ ®£®­ï [Total Vacuum, sergabd]
20160916 2100 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:5 [0-0] SFP [Total Vacuum-2, sergabd]
20160924 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:0 [0-0] bot [Keeper, FC Temernick, Total Vacuum]
ƒà㯯  B
20161001 1530 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:4 [0-0] Šˆ [Ÿ™…, Keeper]
20161015 1330 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:7 [0-0] à®ä¥áᨮ­ «ë ¯à®£­®§  [antiginer-3, FC Temernick-2]
20161022 1330 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:7 [0-0] fpk-prognoz.ru [Total Vacuum, SS, Š¨à¯¨ç]
20161029 1430 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 7:3 [0-0] ªá¯¥àâë IBUprog [Total Vacuum, FC Temernick, ®¬¨ç, Š¨à¯¨ç, sergabd-2, antiginer]
20161105 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:3 [0-0] ‘¯ àâ ­æë IT
””-2016/2017
ƒà㯯  B
20160910 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:2 [0-0] Kanonir.com [FC Temernick, Keeper, SS]
20160917 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:4 [0-0] Ž‹” Ž¤¥áá  [Total Vacuum]
20160924 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] SFP [Keeper-2, SS, FC Temernick]
20161001 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:2 [0-0] FPprognz.com [Ÿ™…, antiginer, Keeper, FC Temernick]
20161006 2100 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:3 [0-0] “¡¨©æë [Total Vacuum, ®¬¨ç, Ÿ™…]
ƒà㯯  M
20161015 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:5 [0-0] Š‘ ’®à¯¥¤®
20161022 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:2 [0-0] Š‹”-Œ¨­áª [FC Temernick, Total Vacuum, ®¬¨ç]
20161029 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:2 [0-0] KFP.RU [Ÿ™…-2, Total Vacuum, ®¬¨ç-2, SS]
20161105 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [antiginer, Total Vacuum, Keeper, SS]
20161110 2300 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:2 [0-0] ‚”‹ ŠŠ [®¬¨ç, FC Temernick, antiginer, Ÿ™…-2]
”¨­ «
20161119 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] à®ä¥áᨮ­ «ë ¯à®£­®§  [FC Temernick, antiginer]
20161126 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:0 [0-0] SFP [®¬¨ç, sergabd, antiginer, Š¨à¯¨ç]
20161203 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:2 [0-0] SportGiant.net [FC Temernick, Keeper, Ÿ™…, Š¨à¯¨ç]
20161210 1900 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:1 [0-0] Ž‹” Ž¤¥áá  [FC Temernick, SS, ®¬¨ç, Total Vacuum, Š¨à¯¨ç]
20161217 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:4 [0-0] SEclub [FC Temernick, SS]
20170114 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:3 [0-0] €”Š-Šã§¡ áá [FC Temernick]
20170121 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:4 [0-0] RED ARMY [Total Vacuum]
20170128 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:4 [0-0] fpk-prognoz.ru [®¬¨ç, Total Vacuum]
20170204 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:1 [0-0] liga1.ru [FC Temernick, Keeper]
Pred¢¨¤¥­¨¥ 2016/17
ƒà㯯  3
20160910 1630 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:3 [0-0] Šˆ [Keeper-2, SS]
20160917 1630 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:5 [0-0] liga1.ru
20160924 1630 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:1 [0-0] “¡¨©æë [antiginer]
20161001 1630 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:2 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [®¬¨ç]
20161015 1600 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:4 [0-0] Œ¥£ á¯®àâ [Keeper]
20161022 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:0 [0-0] Ž‹” Ž¤¥áá  [Total Vacuum, FC Temernick]
20161029 1630 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:1 [0-0] Š‹ vprognozah.ru [SS]
‘㯥àá¥à¨ï-2016/2017
20161126 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:1 [0-0] ž¯¨â¥à [Total Vacuum, sergabd]
20161203 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:5 [0-0] Juventus
20161210 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] “ªà”ãâ¡®« [FC Temernick, SS]
20161217 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] Football.by [Total Vacuum, ®¬¨ç]
‘㯥àá¥à¨ï-2016/2017
20170114 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:2 [0-0] à®ä¥áᨮ­ «ë ¯à®£­®§  [Keeper]
20170121 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:2 [0-0] Šˆ
20170128 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:0 [0-0] Ž‹” Ž¤¥áá  [Total Vacuum]
20170204 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:1 [0-0] Š”Š ’Ž’Ž ­  …‘Š€•
2017
‘¯ àâ ª¨ ¤ -2017
ƒà㯯  A
20170114 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 7:2 [0-0] ‚”‹ ŠŠ [Œ¨âï, ®¬¨ç-2, antiginer, Š¨à¯¨ç, Ÿ™…-2]
20170121 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:4 [0-0] à®ä¥áᨮ­ «ë ¯à®£­®§  [Total Vacuum, Œ¨âï, ®¬¨ç, SS-2]
20170128 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:2 [0-0] †¥¬ç㦨­  Šã§¡ áá  [Ÿ™…, FC Temernick, Total Vacuum, ®¬¨ç, SS-2]
20170204 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 8:1 [0-0] LEDI Ok [Ÿ™…, Œ¨âï-2, antiginer-2, Keeper-2, FC Temernick]
20170211 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:6 [0-0] KUBAN [Keeper, ®¬¨ç]
ƒà㯯  A
20170218 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:6 [0-0] ‘¯ àâ ­æë IT [®¬¨ç, antiginer]
20170225 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:1 [0-0] Red Anfield [Total Vacuum, Œ¨âï, ®¬¨ç]
20170304 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] LiveResult.ru [FC Temernick, Œ¨âï]
20170311 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:4 [0-0] fpk-prognoz.ru [FC Temernick, Ÿ™…, antiginer, ®¬¨ç]
20170318 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:3 [0-0] •¨é­¨ª¨ [FC Temernick, Total Vacuum, Œ¨âï-2, ®¬¨ç]
‹¨£  ’®à¯¥¤®-2016/2017
ƒà㯯  ‹¥®­¨¤  ëª®¢ 
20170121 1700 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:3 [0-0] PrimeGang [®¬¨ç]
20170128 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:1 [0-0] à®ä¥áᨮ­ «ë ¯à®£­®§  [Ÿ™…, FC Temernick-2, Š¨à¯¨ç, Keeper]
20170204 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:2 [0-0] Ž‹” Ž¤¥áá  [Ÿ™…, Œ¨âï, sergabd]
20170211 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:2 [0-0] FPprognz.com
20170214 2245 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:4 [0-0] Onedivision [Keeper, sergabd]
20170218 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:2 [0-0] SaSiSa [Total Vacuum, SS]
20170225 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] 7-40 [SS, FC Temernick, Total Vacuum, Œ¨âï]
20170304 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:4 [0-0] Shmel United [antiginer, Š¨à¯¨ç]
20170311 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:2 [0-0] ªá¯¥àâë IBUprog [®¬¨ç, Total Vacuum]
20170318 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:1 [0-0] †¥¬ç㦨­  Šã§¡ áá  [®¬¨ç, Total Vacuum]
20170401 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:0 [0-0] EXE [®¬¨ç, antiginer, Total Vacuum]
20170408 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:0 [0-0] SEclub [antiginer, Keeper, SS]
”¨­ «
20170415 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:1 [0-0] Š” €àᥭ « [Total Vacuum, FC Temernick-2, antiginer, SS]
20170422 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:0 [0-0] Šˆ [SS, ®¬¨ç, Ÿ™…, Total Vacuum]
20170429 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] fpk-prognoz.ru [antiginer, Ÿ™…, Total Vacuum, SS]
20170506 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:1 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [Total Vacuum, FC Temernick, ®¬¨ç]
ªá¯¥àâ-‹¨£  N3
ƒà㯯  5
20170218 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:7 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [antiginer, Œ¨âï, FC Temernick-2, antiginer, ®¬¨ç]
20170221 2000 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:2 [0-0] 7-40
20170225 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:6 [0-0] €‘ ®£®­ï [FC Temernick, Total Vacuum, Œ¨âï, Keeper, Œ¨âï, Total Vacuum]
20170304 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:3 [0-0] SaSiSa [Œ¨âï, SS, FC Temernick]
20170311 1500 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:5 [0-0] SEclub [Š¨à¯¨ç, antiginer, Keeper]
Profi Open 2017
ƒà㯯  2
20170908 2200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:6 [0-0] à®ä¥áᨮ­ «ë ¯à®£­®§  [Ÿ™…, Keeper, ®¬¨ç, Destroyer]
20170916 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:0 [0-0] Odessa United [sergabd, antiginer, Ÿ™…]
20170923 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:0 [0-0] SaSiSa [antiginer, ®¬¨ç, Total Vacuum, Œ¨âï-2, Š¨à¯¨ç]
20171005 1900 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] Kanonir.com [Total Vacuum, Œ¨âï]
20171014 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 9:3 [0-0] ‘¯ àâ ­æë IT [FC Temernick-2, Keeper-2, Destroyer-3, Total Vacuum, Š¨à¯¨ç]
20171021 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:9 [0-0] FPprognz.com [Ÿ™…-2, SS]
”¨­ «ì­ë© âãà­¨à
20171028 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:7 [0-0] Š‹” • à쪮¢ [sergabd, Œ¨âï-2, Ÿ™…]
20171104 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:8 [0-0] Kanonir.com [Destroyer-2]
20171118 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:10 [0-0] à®ä¥áᨮ­ «ë ¯à®£­®§  [sergabd, Œ¨âï, ®¬¨ç-2, Š¨à¯¨ç]
20171125 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:6 [0-0] fpk-prognoz.ru [Œ¨âï-2, SS-2, antiginer]
20171202 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:4 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [Œ¨âï, Keeper-2]
20171209 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:8 [0-0] Œ¥£ á¯®àâ [FC Temernick-3, Keeper, ®¬¨ç-2]
20171216 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:8 [0-0] eurocups [FC Temernick-2]
20171222 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:8 [0-0] ªá¯¥àâë IBUprog [Ÿ™…, Œ¨âï, Keeper-2, Destroyer]
20180113 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:10 [0-0] Red Anfield [Ÿ™…]
20180120 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:6 [0-0] †¥¬ç㦨­  Šã§¡ áá  [Ÿ™…, ®¬¨ç-2, Š¨à¯¨ç, Œ¨âï]
20180127 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:7 [0-0] Š” €àᥭ « [antiginer-2, ®¬¨ç-2]
20180203 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:5 [0-0] FPprognz.com [antiginer, Keeper, FC Temernick-3, Š¨à¯¨ç]
20180210 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 10:0 [0-0] Š‘ ’®à¯¥¤® [®¬¨ç-2, Keeper-2, Total Vacuum-2, Ÿ™…-3, FC Temernick]
20180217 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:6 [0-0] SFP [antiginer, Œ¨âï, FC Temernick-2, Total Vacuum, Destroyer]
20180224 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] liga1.ru [®¬¨ç, Total Vacuum-3]
Pred¢¨¤¥­¨¥ 2017/18
ƒà㯯  3
20170923 1300 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:0 [0-0] SaSiSa [FC Temernick, Destroyer, Total Vacuum]
20170930 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:1 [0-0] Kanonir.com [Total Vacuum, sergabd]
20171007 1900 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:2 [0-0] •¨é­¨ª¨ [Œ¨âï, Destroyer, ®¬¨ç]
20171014 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:0 [0-0] ”‹ ‘㯥૨£  [Keeper, Š¨à¯¨ç, Destroyer, FC Temernick-3]
20171014 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:0 [0-0] Š‹” • à쪮¢ [Keeper]
1/8 䨭 « 
20171028 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:1 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [sergabd]
20171104 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:2 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [Destroyer]
””-2017/2018
ƒà㯯  B
20170926 2100 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:3 [0-0] Œ¥£ á¯®àâ [SS]
20170930 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:2 [0-0] ªá¯¥àâë IBUprog [Destroyer]
20171005 2100 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] KFP.RU [Keeper, Œ¨âï, Total Vacuum, ®¬¨ç]
20171014 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 5:1 [0-0] €”Š-Šã§¡ áá [Keeper, Destroyer-2, Total Vacuum, ®¬¨ç]
20171021 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:1 [0-0] liga1.ru [SS, ®¬¨ç, Ÿ™…, Š¨à¯¨ç]
20171028 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:4 [0-0] Red Anfield [sergabd]
20171104 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 6:0 [0-0] TotalZone.ru [Ÿ™…, FC Temernick, Š¨à¯¨ç, Total Vacuum, ®¬¨ç, Œ¨âï]
20171110 2000 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:0 [0-0] VOON.RU [SS, Keeper, Œ¨âï, ®¬¨ç, Total Vacuum, antiginer]
20171118 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 1:2 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤ [Keeper]
20171125 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:4 [0-0] SportGiant.net
20171202 1400 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 2:3 [0-0] RED ARMY [Keeper, Š¨à¯¨ç]
2018
‘¯ àâ ª¨ ¤ -2018
ƒà㯯  B
20180127 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:3 [0-0] FPprognz.com
20180203 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:2 [0-0] SEclub
20180210 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 7:1 [0-0] Œ¥£ á¯®àâ
20180217 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 0:6 [0-0] €‘ ®£®­ï
20180224 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 10:0 [0-0] Funkysouls.com
20180303 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 4:3 [0-0] Šà á­®-¥«ë© ®¬¡
20180217 1200 —¥¬¯¨®­ â à®£­®§®¢ 3:7 [0-0] ”Š ”®à¢ à¤
2019

Ÿ™…-101
Chegem-15
sergabd-41
Œ¨âï-64
tagert-10
˜ ¬ ­-24
Jammer-11
Keeper-125
FC Temernick-145
Š¨à¯¨ç-40
Total Vacuum-129
®¬¨ç-117
Zirka-0
Destroyer-23
SS-65
Alex Faust-3
antiginer-92
-AD--3
www.000webhost.com